مدارك لازم جهت صدور ريز نمرات قابل ترجمه

- درخواست كتبي

- تصوير دانشنامه
- واريز مبلغ 5500تومان به شماره حساب 0104460446004بانك ملي شعبه زبرجد تهران